Leica GFZ3 Diagonal Eyepiece

Diagonal eyepiece to use with Leica NA2 et NAK2 automatic levels.

Other informations

Diagonal eyepiece to use with Leica NA2 et NAK2 automatic levels.

$1,870.00

Quantité*